كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرین قوانین و مقررات
آخرین گزارشات
آخرین گزارشات
آخرين ويرايش سایت
آدرس
آیین نامه های بودجه
آیین نامه های قانون تنظیم مقررات مالی
آیین نامه های قانون رفع موانع تولید
آیین نامه های قانون مالیاتهای مستقیم
اخبار چپ
اخبار راست
اینفوگرافی
تفریغ بودجه
جستجو در زیر پرتال دفتر
سایر مقالات
قوانین برنامه
قوانین بودجه سنواتی
کتب مرتبط
گزارشهای دفتر
منو
نظر خواهي
وب سایت ها 4
وب سايت ها 1
وب سايت ها 2
وب سايت ها 3
هدر دفتر
ورود
آیین نامه های قانون مالیاتهای مستقیم
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام آیین نامه اجرایی تبصره 5 و بند ز تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1398
قانون اصلاح بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی آن
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه اجرای بند ز بصره 8 قانون بودجه سال 1398
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درخصوص محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درخصوص اصلاح دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17 با توجه به تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1398
تکلیف سازمان امور مالیاتی در خصوص اطلاعات بنگاههای اقتصادی
ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده 64 انون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاح تبصره (3) الحاقی به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم
نحوه محاسبه جرايم درآمدهاي کتمان شده در اظهارنامه تسليمي و يا هزينه هاي غير واقعي
آیین‏ نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاح ماده (15)  آیین نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم
آیین‏ نامه تبصره 5 ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
آیین‏ نامه تبصره 3 ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 آیین نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم
آیین نامه اجرایی ماده (٧٧) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ١٣٩٤
مصوبه هیات وزیران در خصوص  محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴
اصلاحیه آیین نامه تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم
 آیین‏ نامه تبصره 5 ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
1 2