كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرین قوانین و مقررات
آخرین گزارشات
آخرین گزارشات
آخرين ويرايش سایت
آدرس
آیین نامه های بودجه
آیین نامه های قانون تنظیم مقررات مالی
آیین نامه های قانون رفع موانع تولید
آیین نامه های قانون مالیاتهای مستقیم
اخبار چپ
اخبار راست
اینفوگرافی
تفریغ بودجه
جستجو در زیر پرتال دفتر
سایر مقالات
قوانین برنامه
قوانین بودجه سنواتی
کتب مرتبط
گزارشهای دفتر
منو
نظر خواهي
وب سایت ها 4
وب سايت ها 1
وب سايت ها 2
وب سايت ها 3
هدر دفتر
ورود
آیین نامه های قانون تنظیم مقررات مالی
تبصره های (1) و (2) آیین ­نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
آیین ­نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
آیین ­نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
دستور العمل اجرایی ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از تنظیم مقررات مالی 2
 آیین نامه اجرایی بند 1 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از تنظیم مقررات مالی 2
 آیین نامه اجرایی ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از تنظیم مقررات مالی 2
 آیین نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند ب ماده 1  قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع  جزء 4 بند الف ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از تنظیم مقررات مالی 2
 آیین نامه اجرایی ماده 77 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از تنظیم مقررات مالی 2
 آیین نامه اجرایی ماده 18قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از تنظیم مقررات مالی 2
 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از تنظیم مقررات مالی 2
1