وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بيشتر

دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی یکی از دفاتر پنج‌گانه معاونت امور اقتصادی است که بعنوان یک نهاد تحقیقاتی عهده‌دار تحقیق و بررسی پیرامون سیاست‌های مالی دولت می‌باشد. فعالیت این دفتر به موازات حوزه‌های اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مؤسسات وابسته به وزارتخانه بویژه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یک بخش مطالعاتی اجتناب‌ناپذیر است.

 ضرورت‌های کلی موجود در خصوص وظایف و فعالیت‌های این دفتر در حقیقت برخاسته از قانون ایجاد وزارت امور اقتصادی و دارایی است. تنظیم و اجرای سیاست‌های مالی کشور و تمرکز سیستم مالی در وزارت متبوع لزوم ایجاد یک بخش تحقیقاتی را که هماهنگ‌کننده تحقیقات علمی و بررسی‌های تجربی و بررسی‌های تطبیقی می‌باشد، آشکار می‌سازد.

در این راستا محور فعالیت‌های این دفتر مقولات اصلی بررسی سیاست‌های نظام بودجه‌ریزی و بررسی منابع و مصارف بودجه‌های سالیانه و عملیات فرابودجه‌ای، بررسی قوانین ومقررات مالیاتی و بررسی مالکیت‌های دولتی و واگذاری می‌باشد که این فعالیتها توسط هفت گروه انجام می شود.