وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بيشتر
بيشتر
نظر شما درباره محتوای زیر پورتال دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی چیست؟
   
1- عالی
2- خوب
3- متوسط
4- ضعیف


آخرين ويرايش سایت
شنبه 13 آذر 1395 08:01:49
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
نسبت اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به درآمدهای نفتی طی شش ماهه اول سال‌های 95-1394 (درصد)
تحقق اعتبارات تملک دارا یی های سرمایه ای در شش ماهه اول سال‌های 95-1394 (درصد)
تحقق اعتبارات هزینه ای طی شش ماهه اول سال‌های 95-1394 در مقایسه با مصوب شش ماهه (درصد)
سهم اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از مصارف عمومی دولت طی شش ماهه اول سال‌های 95-1394
نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای طی شش ماهه اول سال‌های 95-1394 (درصد)
نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای طی شش ماهه اول سال‌های 95-1394
سهم اجزا منابع عمومی دولت در شش ماهه اول سال‌های 95-1394
عملکرد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در شش ماهه اول سال‌های 95-1394
تحقق اجزا منابع عمومی دولت طی شش ماهه اول سال‌های 95-1394
عملکرد شاخص های مهم وضع مالی دولت در شش ماهه اول سال 1395 و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل
نسبت کسری تراز عملیاتی به اعتبارات هزینه ای طی شش ماهه اول سال‌های 95-1394
روند استفاده از تنخواه گردان خزانه لغایت 6 ماهه اول سال و مقایسه با مدت مشابه سال قبل
. .
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
فايلها
3-+گزارش.pptx 482/749 KB
اقدامات سند.PDF 60/955 KB
اهداف سند.PDF 52/153 KB